Reportaje EITB KULTURA TRANSIT

http://www.eitb.eus/es/television/programas/eitb-kultura/videos/detalle/4892725/video-aitor-onederra-infinito-mundo-animacion/